Dokumenty szkolne

WYNIKI Rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych do SP 10: https://photos.app.goo.gl/oqTfrYdfqQECJ2FX9

 

Wniosek 2020.21Zgłoszenie 2020.21

STATUT SZKOŁY:

Statut SP10 (1) 

*********************************************************************************************************

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

w projekcie „AKADEMIA UMYSŁU.”
RPDS.10.02.01-02-0029/18

w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

§ 1
Informacje ogólne

Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Akademia Umysłu” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w okresie: 01.09.2018-30.06.2020r.

1. Beneficjentem jest Fundacja Sychem.
2. Projekt „Akademia Umysłu” jest realizowany przez Fundację Sychem w partnerstwie z Gminą Bielawa w terminie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.
3. Projekt realizowany jest w Szkołach:
• Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum z Bielawie, ul. Waryńskiego 50, 58-360 Bielawa
• Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie ul. Brzeźna 48, os. Włókniarzy 10, 58-360 Bielawa
• Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie ul. Grota Roweckiego 6, ul. Parkowa 12, 58-360 Bielawa

4. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych, TIK, języka angielskiego oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u min. 80% z 378 uczniów (200dz, 178ch) Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum z Bielawie, Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie i Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost dostępu do informacji o rynku pracy poprzez utworzenie szkolnych Punktów Informacji i Kariery w terminie od 1 września 2018 do 30 czerwca 2020.

5. Rezultatami będzie podniesienie kompetencji w obszarach objętych wsparciem w ramach projektu, przez co projekt wpisuje się w cel szczegółowy Działania 10.2.

6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2
Założenia Projektu

1. Planowany okres realizacji projektu 01.09.2018-30.06.2020.
2. Wszystkie działania w projekcie są realizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona z poszanowaniem zasady niedyskryminacji uczestników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.
4. Grupy docelowe projektu to: szkoły oraz uczniowie tych Szkół:
• 114 uczniów (58dz, 56ch) Szkoły Podstawowej nr 4 (SP4),
• 120 uczniów (70dz, 50ch) SzkołyPodstawowej nr 7 (SP7),
• 144 uczniów (72dz, 72ch) Szkoły Podstawowej nr 10 (SP10).
Uczestnikiem projektu mogą być tylko osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu w procesie rekrutacji prowadzonym przez szkoły.
5. Szkolenie odbywa się w miejscu nauki uczestników, tj. budynku szkoły w sali wskazanej przez Dyrektora placówki.

§ 3
Słownik pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Beneficjent – Fundacja SYCHEM
Partner- Gmina Bielawa
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy
RPO – Regionalny Program Operacyjny
Projekt – Projekt „Akademia Umysłu”
UE – Unia Europejska

§ 4
Oferowana forma wsparcia

1. W ramach projektu przewidziano realizację:

-zajęć wyrównawczych,
-zajęć rozwijających,
– zajęcia terapeutyczne,
-stowrzenie PIK,
-4 wycieczek,

§ 5
Ogólne zasady Rekrutacji


1. Biuro projektu znajduje się w Bielawie, ul. Żeromskiego 34.

2. Punkty Rekrutacyjne projektu znajdują się w szkołach uczestniczących w projekcie, czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły – zgodnie z ustaleniami z nauczycielem koordynatorem.

3. Rekrutacja w każdej szkole będzie przebiegać niezależnie.

4. W ramach rekrutacji zostaną wywieszone plakaty promujące projekt na terenie Szkoły.

5. Obligatoryjne dokumenty rekrutacyjne, które wypełni rodzic lub opiekun prawny:
• ankieta osobowa + oświadczenie, że dz/ch jest uczniem Szkoły (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
• zgoda na udział w projekcie/deklaracja (Załącznik nr 2 lub nr 3 lub nr 4 -w zależności od szkoły do Regulaminu)
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5 do Regulaminu)

6. Kwalifikacja do poszczególnych grup odbędzie się na podstawie testu praktycznego badającego predyspozycje oraz opinii nauczyciela przedmiotu i wychowawcy:
• za test praktyczny uczeń może dostać maksymalnie 3 punkty, gdzie 3 jest notą najwyższą (do grup wyrównawczych „najwyższą” oznacza największe trudności, a do rozwijających najwyższy poziom).
• opinia nauczyciela przedmiotu: maksymalnie 3 punkty (jak wyżej)
• opinia wychowawcy o zainteresowaniach: 1 punkt (dotyczy grupy teatralnej, mediateki, technicznej- majsterkowania)
• korzystanie z pomocy GOPS: 1 pkt
• dziecko do grup terapeutycznych: z opinią ppp
Punkty zostaną zsumowane, wg punktacji zostanie stworzona lista rankingowa, osobno do każdych zajęć. Każde dziecko może należeć do więcej niż jednej grupy. (Załącznik nr 6 do Regulaminu)

5. Koordynatorzy Szkół skompletują dokumentację, którą odbierze Koordynator.

6. Powstanie komisja rekrutacyjna, która na podstawie dokumentów dokonają przydziału do grup. Zostanie stworzony protokół z posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji (Załącznik nr 7 do Regulaminu).
7. Na tej podstawie zostanie utworzona lista osób przyjętych do projektu z Listy projektowe bezpośrednio po ich zatwierdzeniu zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń.

8. Zostanie sporządzona lista rezerwowa (Załącznik nr 9 do Regulaminu)., w razie rezygnacji dziecka zakwalifikowanego w zajęciach będzie mógł wziąć udział uczeń z listy rezerwowej wg kolejności umieszczenia go na liście (o kolejności decyduje ranking a w przypadku tej samej liczby punktów – kolejność zgłoszenia).

9. Druki rekrutacyjne (wzór ankiety, deklaracja udziału w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) rodzice będą mogli otrzymać poprzez dzieci, osobiście w szkole, ze strony internetowej Szkoły. Informacja o tym, gdzie można pobrać druki, będzie na materiałach promujących projekt.

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, przechowywane będą w biurze projektu z zachowaniem ustawy o przechowywaniu danych i stanowić będą dokumentację projektową. W materiałach reklamowych i dokumentach zamieszczona będzie informacja o finansowaniu projektu z RPO.

§6
Uprawienia i obowiązki Uczestników projektu

1. Uczestnik jest uprawniony do bezpłatnego udziału w projekcie.

2. Uczestnik jest uprawniony do korzystania w trakcie szkolenia bezpłatnych materiałów szkoleniowych.

3. Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w szkoleniu oraz innych wydarzeniach i wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie wszystkim instytucjom zaangażowanym we wdrażanie poddziałania 10.2.1.

§ 7
Zasady rezygnacji ze szkoleń

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkoleń w przypadku rażącego naruszenia przez niego niniejszego regulaminu lub działania na szkodę Beneficjenta.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu niezbędne jest wypełnienie Załącznika nr 8 do Regulaminu.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu może zostać on zastąpiony inną osobą z listy rezerwowej.

4. Kolejne osoby z listy rankingowej mogą przystąpić do projektu do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% zajęć.
§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

ANKIETA OSOBOWA
Poniższy formularz należy wypełnić DRUKOWANYMI literami
Dane uczestnika:
1. Oświadczam, iż jestem uczniem szkoły: (zaznaczyć X)
 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum z Bielawie
 Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
2. Imię
3. Nazwisko
4. PESEL
Dane kontaktowe:
5. Województwo
6. Powiat 7. Gmina
8. Miejscowość 9. Kod pocztowy
10. Ulica
11. Nr budynku 11. Nr lokalu
13. Telefon kontaktowy i/lub adres e-mail
Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:
14. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
-tak – nie – odmowa podania informacji
15. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* -tak – nie
16. Osoba z niepełnosprawnościami* -tak – nie – odmawiam podania informacji
17. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących* – tak – nie
W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu* -tak – nie
18. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu* -tak – nie
19. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*
-tak – nie – odmawiam podania informacji
* Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź


Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.


……………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….
(miejscowość i data) (podpis uczestnika) (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y: ………………………………………….……………… (imię i nazwisko) deklaruję i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………………………………………….. w projekcie pn. Akademia Umysłu realizowanym przez Fundację SYCHEM oraz Gminę Bielawa w ramach Poddziałania 10.2.1 oraz zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Proszę wstawić znak „X”, w których w zajęciach Państwa dziecko weźmie udział w ramach projektu:
Wstawić X Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum z Bielawie
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (26) matematyka Zajęcia wyrównawcze z matematyki w tym dla dzieci z opinią
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (27) matematyka Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dzieci z orzerzeniem
Zadanie 2 – Zajęcia rozwijające z matematyki (106) matematyka Koło matematyczne: Matematyk- logik, praktyk i grafik
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (28) matematyka Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (29) matematyka Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (121) fizyka Jak zostać Einsteinem?
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (122) fizyka Jak zostać Einsteinem?
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (170) chemia Być jak M. Skłodowska- Curie
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (171) chemia Być jak M. Skłodowska- Curie
Zadanie 7 – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (339) logopedia Logo- Szkoła
Zadanie 7 – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (343) terapia Krok za krokiem do sprawności
Zadanie 7 – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (356) terapia rozwojowa Rozwijamy sie i poznajemy świat
Zadanie 7 – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (365) aktywność ruchowa Zajęcia wyrównawcze z aktywnosci ruchowej (dla dzieci zagrożonych otyłością)
Zadanie 7 – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (367) z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną Tańczące kolory
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (366) zajęcia rozwijające z przyrody Nasz cel- homeostaza
Zadanie 8 – PIK – Punkt Informacji i Kariery (370) PIK Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego
Zadanie 7 – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (368) dla dzieci z dysfuncjami Myślenie kształtuje przyszłość-algorytmy i heurystyki dowiedz się jak funkcjonujesz

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………………………..
PESEL………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………..
Telefon oraz e-mail opiekuna prawnego*…………………………………………………………………………
Nazwa szkoły uczestnika oraz klasa………………………………………………………………………………….
Data rozpoczęcia udziału w projekcie …………………………………………………………………………………..
Data zakończenia udziału w projekcie …………………………………………………………………………………..
Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

……………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….
(miejscowość i data) (podpis uczestnika) (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

*dane dodatkowe udostępniane dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktów

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y: ………………………………………….……………… (imię i nazwisko) deklaruję i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………………………………………….. w projekcie pn. Akademia Umysłu realizowanym przez Fundację SYCHEM oraz Gminę Bielawa w ramach Poddziałania 10.2.1 oraz zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Proszę wstawić znak „X”, w których w zajęciach Państwa dziecko weźmie udział w ramach projektu:
wstawić X Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (161) chemia Młodzi Odkrywcy
Zadanie 8 – PIK – Punkt Informacji i Kariery (379) PIK Warsztaty kompetencji zawodowych – przygotowanie do wyboru drogi
zawodowej
Zadanie 5 – Zajęcia rozwijające z języka angielskiego i języka niemieckiego (287) j. angielski English is Everywhere
Zadanie 5 – Zajęcia rozwijające z języka angielskiego i języka niemieckiego (287*) j. angielski English is Everywhere
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (236) etnobotanika Terenowa etnobotanika
Zadanie 6 – Zajęcia z kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej (331) teatralne Mali artyści wielkiej sceny
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (21) matematyka Oswajamy matematykę. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (210) geografia Na mapie i w terenie
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (270) biologia Organizm człowieka jako puzzle- układ układów
Zadanie 5 – Zajęcia rozwijające z języka angielskiego i języka niemieckiego (295) niemiecki Unter einem DACH (Pod jednym DACH-em)
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (248) przyroda Jesteśmy częścią przyrody
Zadanie 6 – Zajęcia z kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej (248*) dziennikarskie Młody Reporter
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (!38) fizyka Poznaję fizykę doświadczalnie
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (139) fizyka Poznaję fizykę doświadczalnie

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………………………..
PESEL………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………..
Telefon oraz e-mail opiekuna prawnego*…………………………………………………………………………
Nazwa szkoły uczestnika i klasa……………………………………………………………………………………….
Data rozpoczęcia udziału w projekcie …………………………………………………………………………………..
Data zakończenia udziału w projekcie …………………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

……………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….
(miejscowość i data) (podpis uczestnika) (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

*dane dodatkowe udostępniane dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktów

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y: ………………………………………….……………… (imię i nazwisko) deklaruję i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………………………………………….. w projekcie pn. Akademia Umysłu realizowanym przez Fundację SYCHEM oraz Gminę Bielawa w ramach Poddziałania 10.2.1 oraz zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Proszę wstawić znak „X”, w których w zajęciach Państwa dziecko weźmie udział w ramach projektu:
wstawić X Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (1) matematyka Z matematyką na Ty
Zadanie 2 – Zajęcia rozwijające z matematyki (63) matematyka Matematyczna Stacja Badawcza
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (2) matematyka Matematyka- to rozumiem
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (3) matematyka Matematyka- to rozumiem
Zadanie 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki (85) matematyka Liczę.pl- zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (119) fizyka Między doświadczeniem, a teorią
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (120) fizyka Między doświadczeniem, a teorią
Zadanie 3 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- fizyka i chemia (151) chemia Zaczarowany świat chemii, wizualizacja procesów chemicznych
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (182) geografia Świat na wyciągnięcie dłoni
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (183) geografia Świat na wyciągnięcie dłoni
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (223) przyroda Poznaję, podziwiam i utrwalam obiekty przyrodnicze
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych- przyroda i geografia (249) mikrobiologia Wielki świat w skali mikro
Zadanie 6 – Zajęcia z kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej (304) mediateka Szkolne centrum medialne- MEDIATEKA
Zadanie 6 – Zajęcia z kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej (305) mediateka Szkolne centrum medialne- MEDIATEKA
Zadanie 6 – Zajęcia z kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej (317) konstruktorskie I ty możesz zostać konstruktorem

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………………………..
PESEL………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………..
Telefon oraz e-mail opiekuna prawnego*…………………………………………………………………………
Nazwa szkoły uczestnika i klasa……………………………………………………………………………………….
Data rozpoczęcia udziału w projekcie …………………………………………………………………………………..
Data zakończenia udziału w projekcie …………………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

……………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….
(miejscowość i data) (podpis uczestnika) (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

*dane dodatkowe udostępniane dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktów


Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MOICH I MOJEGO DZIECKA

W związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn Akademia Umysłu o numerze RPDS.10.02.01-02-0029/18 (zwanym dalej projektem) przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:
 w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.
5) W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent, Partner oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
8) Mam prawo odmowy podania danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
12) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

……………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….
(miejscowość i data) (podpis uczestnika) (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)


Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:

TEST PRAKTYCZNY BADAJĄCY PREDYSPOZYCJE
Za test praktyczny uczeń może dostać maksymalnie 3 punkty, gdzie 3 jest notą najwyższą (do grup wyrównawczych „najwyższą” oznacza największe trudności, a do rozwijających najwyższy poziom).

Punkty przyznane za test pratyczny badający predyspozycje ucznia


OPINIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU
Za opinię uczeń może dostać maksymalnie 3 punkty, gdzie 3 jest notą najwyższą (do grup wyrównawczych „najwyższą” oznacza największe trudności, a do rozwijających najwyższy poziom).
Opinia:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Punkty przyznane za opinię nauczyciela przedmiotu

OPINIA WYCHOWAWCY O ZAINTERESOWANIACH
Opinia wychowawcy o zainteresowaniach: 1 punkt
(dotyczy grupy teatralnej, mediateki, technicznej- majsterkowania)
Opinia:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Punkty przyznane za test opinię wychowawcy o zainteresowaniach

Czy uczeń korzysta z pomocy OPS?

Jeśli tak wpisać 1pkt, jeśli nie wpisać 0pkt.

Czy uczeń posiada opinię PPP?
(dotyczy grup terapeutycznych)

Jeśli tak wpisać 1pkt, jeśli nie wpisać 0pkt.

ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW

……………………………………………………. …………………………………………………………..
DATA PODPIS NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY


Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU DS. REKRUTACJI

Stworzony w trakcie posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji uczniów/uczennic oraz do udziału w projekcie pn. „Akademia Umysłu’’

Data posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji: ……………………………….

Miejsce posiedzenie Zespołu ds. Rekrutacji: …………………………………..

Skład Zespołu ds. Rekrutacji:
1. Koordynator Projektu: …………………………………………………
2. Koordynator Szkoły: …………………………………………………….

Przebieg pracy Zespołu ds. Rekrutacji:

1.Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia Umysłu” i zobowiązanie do ich przestrzegania podczas pracy Zespołu ds. Rekrutacji.
2.Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie.
3.Zakwalifikowanie uczniów/uczennic do objęcia formami wsparcia zgodnymi z rozpoznanymi potrzebami, możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zajęciami zaplanowanymi dla szkoły we wniosku o dofinansowanie projektu.
4.Sporządzenie szkolnej listy uczestników projektu.
5.Sporządzenie rezerwowej szkolnej listy kandydatów (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) na uczestników projektu (jeśli została sporządzona).
6.Uwagi Zespołu ds. Rekrutacji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Koordynator Szkoły z upoważnienia Dyrektora Szkoły oświadcza, że uczniowie zakwalifikowani są uczniami danej szkoły, w której będą uczestniczyć w zajęciach.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował/a:
Podpisy członków Zespołu ds. Rekrutacji:

1. …………………………………………
2. ………………………………………..


…………………………………
miejscowość i data


Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU UCZNIA/ UCZENNICY W PROJEKCIE

Zgodnie z § 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie zgłaszam rezygnację ……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia/ uczennicy) z udziału w zajęciach: ………………………………..……………………………………………… (nazwa zajęć) prowadzonych w ramach projektu pn. „Akademia Umysłu”

Powodem rezygnacji jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… ………….…………………………………… miejscowość i data podpis rodzica/opiekuna prawnego


Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

LISTA REZEROWOWA

Zgodnie z §5, pkt. 8 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Akademia Umysłu” o kolejności osób na liście rezerwowej decyduje ranking, a w przypadku tej samej liczby punktów – kolejność zgłoszenia.

Lp. Imię i nazwisko Nazwa zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.